Ζούμε σε μια εποχή που όλα αλλάζουν με ραγδαίους ρυθμούς. Οι τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών μεταβάλλουν ριζικά τον τρόπο εργασίας, ψυχαγωγίας , επικοινωνίας, και συναλλαγών που τροποποιούν τις βάσεις του οικονομικού ανταγωνισμού. Δημιουργούν διεθνώς μια νέα κοινωνία της Πληροφορίας, με νέα δεδομένα και νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη, την ευημερία και την ποιότητα της ζωής. Η ισότιμη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτήν την Κοινωνία της Πληροφορίας αποτελεί κύρια κυβερνητική επιλογή.
 
 

Έργο: "Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα: Κατάσταση και Προοπτικές"   

 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (TΠΕ) εξελίσσονται στις μέρες μας με συνεχή και ραγδαίο ρυθμό, διευκολύνοντας έτσι νέα επιχειρηματικά μοντέλα και προσφέροντας τη δυνατότητα πραγματοποίησης σημαντικών αλλαγών, τόσο σε εθνικό, όσο και σε παγκόσμιο οικονομικό επίπεδο. Η βάση, πάνω στην οποία θα θεμελιωθεί η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα ενός κράτους στο σημερινό περιβάλλον υψηλής τεχνολογίας, αποτελείται ουσιαστικά από προηγμένες δικτυακές υποδομές, ορθολογικά κοστολογημένες, οι οποίες θα προσφέρουν στους χρήστες επαρκείς ρυθμούς μετάδοσης και αδιάλειπτη λειτουργία, ενώ παράλληλα θα είναι εύκολα προσβάσιμες από την πλειοψηφία του πληθυσμού. Τα δίκτυα "ευρυζωνικής πρόσβασης" μπορούν να καλύψουν από τεχνολογικής σκοπιάς, τις σύγχρονες αυτές απαιτήσεις.

Η ανάγκη για ευρυζωνική πρόσβαση στην Ελλάδα, σε συνδυασμό πάντα με τη χρήση προηγμένων ΤΠΕ, είναι εξίσου επιτακτική όσο και για τις άλλες χώρες. Η εξάπλωση και η χρήση των νέων τεχνολογιών θα αποτελέσουν ουσιαστικό εργαλείο για ανοιχτή και αποτελεσματική διακυβέρνηση, καθώς και για την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Επίσης, θα δημιουργήσουν νέες μορφές εργασίας και νέες δεξιότητες, ενώ θα διασφαλίσουν τη συνεχή κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση των πολιτών. Ταυτόχρονα, θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της παροχής προηγμένων υπηρεσιών υγείας, μεταφορών και προστασίας του περιβάλλοντος. Η εξάπλωση και χρήση της Ευρυζωνικότητας θα αυξήσει την αποδοτικότητα και την ποιότητα παροχής υπηρεσιών στην κοινωνία, τον πολιτισμό και την οικονομία, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει οικονομίες κλίμακας.

Η έννοια της Ευρυζωνικότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών. Η υστέρηση στην εκτέλεση τέτοιων έργων, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία υλοποιούνται σημαντικές, συναφείς δράσεις τεχνολογικής αναβάθμισης, θα οδηγήσει τη χώρα σε δυσμενέστερη θέση στην παγκόσμια ανταγωνιστική οικονομία.

 

Κινούμενο στο παραπάνω πλαίσιο, το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (www.observatory.gr), έχει αναλάβει και αναθέσει το έργο "Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα: Κατάσταση και Προοπτικές" στην KPMG και το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ). Το συγκριμένο έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης - Γ' ΚΠΣ - "Κοινωνία της Πληροφορίας" και συγκεκριμένα στον ’ξονα 5, και είναι ενταγμένο στη ΣΑΜ 019/3. Ειδικότερα, αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης-έρευνας ‘ε στόχο την αποτύπωση της σημερινής δυναμικής και την προδιαγραφή αξόνων στρατηγικής για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, καθώς και την εξάλειψη του κινδύνου δημιουργίας ψηφιακού χάσματος.

Στα πλαίσια της παραπάνω έρευνας η ομάδα εκτέλεσης του έργου έχει συντάξει το συγκεκριμένο on-line ερωτηματολόγιο, με στόχο την συλλογή πληροφοριών για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα σχετικά με την Ευρυζωνικότητα από τους δυνητικούς αποδέκτες αυτής.

Οι πληροφορίες που θα συλλεγούν από την αποδελτίωση του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου θα ληφθούν υπόψη στην προώθηση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα και την χάραξη αντίστοιχης στρατηγικής.Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υποστήριξή σας στο έργο μας!

 


Πίσω!