ΝΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΜΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ)

Τα μέλη μπορούν εθελοντικά να είναι και συνεργάτες και να διαφημίζουν τα προϊόντα - υπηρεσίες μας. Οι συνεργάτες είναι  περιστασιακά απασχολούμενοι (μη επιτηδευματίες), πληρώνονται για τις υπηρεσίες τους  (συστάσεις) ως διαφημιστές , και είναι υπεύθυνα σύμφωνα με το νόμο και τις φορολογικές αρχές , για την άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος. 

Οι αμοιβές  καταβάλλονται  στα μέλη - συνεργάτες,    σύμφωνα με το Ν.2579/1998, άρθρο 15 (ΦΕΚ 31 Α΄), με αποδείξεις δαπανών, (γίνεται παρακράτηση φόρου 20% και χαρτόσημο 3,60%, που αποδίδεται στην εφορία) ως ανεξάρτητοι περιστασιακά απασχολούμενοι (μη επιτηδευματίες), ενώ αν είναι επιτηδευματίες , ή ξεπεράσουν σε ετήσιες αμοιβές το ποσό των 5000 ευρώ,  υποχρεούνται να εκδώσουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

 

ΠΟΛ 1004/4-1-2013, άρθρο 3, παρ. 2: Μη υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών.
«Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, οι μη υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών
είναι φυσικά πρόσωπα (με εξαίρεση αυτούς που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα κατονομαζόμενο
στην παράγραφο 1 του 48 του ν. 2238/1994, όπως γιατροί, δικηγόροι, λογιστές, μηχανικοί,
κ.λπ.) και υπό τις ακόλουθες αθροιστικά προϋποθέσεις:
Η ευκαιριακή άσκηση παρεπόμενης δραστηριότητας, πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.
Ως ευκαιριακή παρεπόμενη δραστηριότητα χαρακτηρίζεται η δραστηριότητα που ασκείται όχι
κατά σύστημα αλλά αποδεικνύεται από πραγματικά γεγονότα, τα οποία κρίνονται από τον
αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. Τέτοια πραγματικά γεγονότα αποτελούν ιδίως η συνέχεια ή μη της
άσκησης της δραστηριότητας αυτής, η ύπαρξη ιδιαίτερης επαγγελματικής εγκατάστασης, η
ύπαρξη ιδιαίτερου επαγγελματικού εξοπλισμού και μηχανικών μέσων για την παροχή των
υπηρεσιών και γενικότερα αν η παροχή αυτή έχει τα χαρακτηριστικά της οργανωμένης
επιχείρησης.
……………………………